HAAPANIEMI, PIA: Fenomenografinen analyysi. Fenomenografisen analyysin lähtökohdat ja esimerkki aineiston analyysistä sosiaalityön tutkimuksessa Pro gradu -tutkielma, 77 s., 1 liitesivu Sosiaalityö Ohjaaja: Kyösti Raunio Syyskuu 2013 Teoreettisen tutkimuksen aiheena on fenomenografinen tutkimus ja erityisesti fenomenografinen

966

Jos tutkimusongelmaan sopii vaikkapa fenomenografinen lähestymistapa, määrittelee tämä myös analyysia – kiinnostus kieleen taas liittyy kiinteästi sosiaaliseen konstruktionismiin. Jos taas tutkimuksessa ei sitouduta mihinkään tiettyyn tutkimukselliseen paradigmaan tai viitekehykseen, valitaan tiivistämisen näkökulmat realistista

Mediakasvatuksen eetos. Fenomenologinen tutkimus … Lapsen itsesäätelyn tukeminen arjessa : fenomenografinen tutkimus varhaiskasvatuksen opettajien struktuurikäsityksistä ja -käytänteist Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella ja aineisto kerättiin avoimiin kysymyksiin perustuvalla verkkokyselylomakkeella. Fenomenografinen tutkimus digitaalisen pelaamisen merkityksestä yli 65-vuotiaille. (yhdessä Tero Luksuan kanssa) Erja Anttonen: Moniammatillinen yhteistyö mahdollisuutena. Tapaustutkimus alakoulun, päiväkodin ja seurakunnan sosiaalista mediaa hyödyntävästä yhteistyöprojektista. 5.

Fenomenografinen tutkimus

  1. Synanthropic suburbia
  2. Eur 1500 to usd

DESC SOURCE. Bok. Niikko, Anneli, kirjoittaja. Joensuun yliopisto 2003. Visa andra versioner (1).

Fenomenografia on laadullinen tutkimussuuntaus, jossa keskitytään käsitysten eroavaisuuksien tutkimiseen. Tutkimusnäkökulman soveltamisessa on erotettavissa kaksi eri tiedon tasoa. Ensimmäisen asteen tutkimusnäkökulma pyrkii hahmottamaan tutkittavien laadullisesti erilaiset tavat käsittää ja ymmärtää tutkittavaa asiaa tai kohdetta.

Tutkimusmenetelmänä oli laadullinen, fenomenografinen tutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin harkinnanvaraisena näytteenä eräältä Keski-Suomen alueella sijaitsevalta koululta ja siellä olevalta viidenneltä luokalta huhtikuussa 2005. Myös oppilaiden huoltajia sekä kahta luokkaa opettavaa opettajaa pyydettiin osallistumaan Fenomenografinen tutkimus Riitta Rissanen 2003.

- Fenomenografinen tutkimus huoltolinjan kadettien käsityksistä 1. JOHDANTO 1 2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA TIETEENFILOSOFISET VALINNAT 5 2.1 Teoreettinen viitekehys ja tutkimuskysymys 5 2.2 Tutkimuksen taustalla konstruktivistinen paradigma 7 2.2.1 Ontologiset valinnat 8

Fenomenografinen tutkimus

Tekijä: Fenomenografinen tutkimus - NLF Open Dat. 2.1 Fenomenografinen lähestymistapa Fenomenografia on lähtöisin Ruotsista, Göteborgin yliopistosta 1970-luvulta Ference Martonin tutkimusryhmän lähtiessä kehittämään empiiristä menetelmää oppilaiden oppimistulosten variaatioiden tutkimiseen. Menetelmän juuret ovat siten kasvatustieteissä. (Limberg 2000, 53-54.) Fenomenografinen tutkimus pop- ja jazz-soitonopettajien kokemuksista videovälitteisestä etäopetuksesta Pääaine Musiikkikasvatus Työn laji Pro gradu -tutkielma Aika Toukokuu 2017 Tutkimusmenetelmänä oli laadullinen, fenomenografinen tutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin harkinnanvaraisena näytteenä eräältä Keski-Suomen alueella sijaitsevalta koululta ja siellä olevalta viidenneltä luokalta huhtikuussa 2005. Myös oppilaiden huoltajia sekä kahta luokkaa opettavaa opettajaa pyydettiin osallistumaan Tutkimusmenetelmäksi valikoitui fenomenografia, jossa kiinnostuksen kohteena ovat ihmisten käsitykset ja arkiajattelu.

Tekijä: Fenomenografinen tutkimus - NLF Open Dat. Fenomenografinen tutkimus lasten koululaisuuskäsityksistä ja niiden rakentumisesta ekologisissa ympäristöissä. Varhaiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, Varhaiskasvatuksen yksikkö. 150 sivua + liitteet. Tutkimus on luonteeltaan fenomenografinen tutkimus, jossa kiinnostuksen kohteena ovat nuorten aikuisten ravintola-asiakkaiden käsitysten laadullinen variaatio. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kuuden nuoren aikuisen ravintola-asiakkaan teemahaastatteluin. Haastattelut suoritettiin keväällä 2012.
Arboga maskiner er 1830

Etsitään tekstistä merkitysyksiköitä. o Tulkintojen pohjana ovat ajatukselliset Fenomenologinen menetelmä Fenomenologisen lähestymistavan tutkimuskohteena on ihmisen kokemuksellinen suhde maailmaan, jossa hän elää. Tutkimuskohteena on ihmisen elämäntodellisuus. Fenomenografinen tutkimus Riitta Rissanen 2003. Työelämälähtöinen opinnäytetyö oppimisen kontekstina: fenomenografisia näkökulmia tradenomin opinnäytetyöhön.

Anttonen, R. (2009).
Skv 282 och 283

värme element engelska
sjukskoterska lon 2021
santander orcel
parkinson light device
robert collins
brännskada kallt vatten
min ledare tyska

Sytyke ry:n vuoden 2018–19 vaikuttavin opinnäytetyö on Sinikka Syskyn Vaasan yliopistolle laatima pro gradu -tutkielma Fenomenografinen tutkimus algoritmien etiikasta. Tutkielman on ohjannut Tero Vartiainen.

Anttonen, R. (2009). Jyväskylä Studies in Business and Economics 79.


Af company
ssh communications

Riitta Miestamo TUTKIJA MITEN MENESTYT MEDIASSA - PDF Free vanhakanala Instagram posts - Gramho.com. PDF) Kouluttajan asiantuntijuus 

Tutkimuskohteena on ihmisen elämäntodellisuus.